آزمایشی که مدعیان انرژی درمانی را مردود کرد

HRM به مدت سهسال روی بدن خود آزمایش نموده است و این شیوه را براساس سعی و خطا بهدست آورده است. در این ویدئو میتوانید نحوه ی آزمایش را مشاهده کنید. در نبود نور خورشید کیفیات بد در ما رشد مییابند و وقتی نور خورشید بهدرون مغز وارد میشود کیفیات خوب جایگزین کیفیات بد میشوند. به شما کمک میکند تا بر روی آسیبهای گذشته کارکنید و از چیزهایی که مانع پیشرفتتان میشوند بگذرید و به جلو حرکت کنید. جریانی که یاخته را بهم پیوند می ده وبه آنها آب ، اکسیژن و پروتئین می رساند و پروتئین های مرده را با خود می برد، سیستم آبگون لنف LYMPH خوانده می شود که مانند یک شبکه رودخانه ای در سراسر بدن گسترده است. برای مدیریت مسائل هیجانی بلندمدتتر مانند افسردگی، میتوانید از روشهایی مانند مشاورهی زندگی، جادودرمانگری، تغییر الگوی انرژیهای شدید برای تغییر سامانههای اعتقادی و تشدید انرژی رخدادهای گذشته، و جلسات “مکالمهی ذهن و بدن” بلندمدت و مداوم بهره بگیرید تا سامانهی انرژیتان را دوباره تنظیم کنید و واقعیتی جدید بسازید. همانطور که مغز جریان انرژی را از این گذرگاه دریافت میدارد به یک ابرمغز تبدیل میگردد و یکی از برنامههای نرمافزاری ذاتی درون مغز شروع بهکار مینماید و ما شاهد تحولاتی از این دست خواهیم بود که دیگر هیچ فشار ذهنی و نگرانی نداریم.در کنار این تحولات برای رویاروئی با مشکلات زندگی، اعتمادبهنفسی خواهیم داشت که حاصل ذهنیت مثبت بهجای منفی است و از آنجائیکه تمام ناراحتیهای ذهنی و بیماریهای روانی ناپدید میگردند ما از ترس رها میشویم.

برای احتیاط چشمان خود را توسط یک دکتر متخصص معاینه کنید تا از نقطهنظر علمی اطمینان حاصل کنید و سپس بهطور دورهای معاینه کلی داشته باشید. یعنی اگر چاکرایی از اندازه خود کوچک تر باشد فعالیت آن اندام کمتر می شود. ضمناً بهغیر از طول مدت یکساعت بعد از طلوع یا قبل از غروب، خورشیدنگری در طول زمستان که شدت نور خورشید کمتر است بیضرر میباشد. شدت نور تلویزیون بهمراتب بیشتر از نور خورشید در هنگام طلوع یا غروب است. هنگامیکه شما در جایگاه قضاوت پاسخهای شخصی خود بهعنوان پاسخهای صحیح قرار دارید، تعادل ذهن وجود دارد. اگر ما بتوانیم مغزمان را فعال نمائیم و آن نیروهای ذاتی بیکران را در خود بیدار کنیم آنگاه میتوانیم خود را به درجات بالاتر ارتقاء بخشیم و هر نتیجهای را که میخواهیم بهدست آوریم. برای اینکه مغز به کارآئی مؤثر برسد باید بهطور کامل فعال گردد و برای موجودیتی کامل بودن نیاز به منبع انرژی کامل است. هم تراز کردن و متعادل کردن وسیله نقلیه پر انرژی ما ، فضای سالم و پر از انرژی را ایجاد می کند . مجسم کردن خواسته، که الان از آن اوست و با آن کاری انجام میدهد و از داشتن آن لذت می برد، انگار همین حالا خواسته اش را دریافت کرده است.

هیچ محدودیتی وجود ندارد، شما میتوانید در طول مدتی که این تمرین را انجام میدهید از غذای خود لذت ببرید، نهایتاً گرسنگی خودبهخود ناپدید خواهد شد. ۱۲- آیا فایل های هیپنوتراپی و خود هیپنوتیزم پنهان نسخه فیزیکی و ارسال پستی دارد؟ همانطور که در سایر مقالات مربوطه در این سایت نیز برایتان آورده ایم, با استفاده از ریکی تنها میتوان بیماری های روحی و روانی و یا بیماریهایی که نشات گرفته از حالات روحی و روانی است را شفا داد! در ضمن با استفاده از رایحه ها و اسانس ها نیز می توانیم چاکراها را پاک و تمیز کنیم. بیماری ها از نصف النهارهای مسدود شده ناشی می شوند. شما هرچه بیشتر از طبیعت دور باشید زمینههای ابتلا به بیماری را بیشتر مینمائید و بهطور خودکار موجب پشتیبانی شرکتهای جهانی میگردید. محققان در یک تحقیق به این نتیجه رسیدند که دارونماها میتوانند باعث تحریک مواد افیونی طبیعی شوند در نتیجه این اتفاق میتواند توضیح دهد که چرا طب سوزنی بدون هیچ مکانیسم مشخصی کار میکند. بهعلاوه، تشعشعات نورانی هفت رنگ خورشید باعث درمان تمام بیماریها از جمله فراموشی (heimerz Al)، رعشه (Parkinsons)، چاقی، آرتروز یا ورم مفاصل، پوکی استخوان، سرطان و بیماریهای دیگر میگردد.

باور داشته باشید که اشعههای نورانی خورشید که بدرون چشمان شما میتابند منفعت بسیار زیادی دارند و هیچ آسیبی به شما نمیرسانند. ثانیا، این که انرژی درمانی ـ صرف نظر از مدعیان دروغین زیادی که الان در بازار مرید پروری فعالند ـ یکی از توانمندیها و واقعیتهایی است که خداوند در وجود انسان قرار داده است. انرژی درمانی روش درمانی جایگزین و بر مبنای یک باور شبه علمی است که درمانگر میتواند انرژیهای درمانی را به بیمار منتقل کند و نتایج مثبتی ایجاد کند. در این حکمت اعتقاد بر این بوده است که «در هر چیزی روحی سکونت دارد» و آن را جوهر حیات و حرکت میدانند که متصل به عالم غیب است. در واقع طلوع و غروبی وجود ندارد این حالتی است که ما تعریف کردهایم چون خورشید ثابت است و این ما هستیم که روی زمین بهدور آن میچرخیم. خورشیدنگری تمرینی است که یک دوره آن برای تمام طول زندگی شما کافیست. ایجاد آرامشی عمیق و ماندگار در زندگی مهم ترین تاثیر مثبت اندیشی است. با تمرین خورشیدنگری هرگز در طول زندگی خود افسردگی نخواهید داشت و به تعادل کامل ذهن دسترسی خواهید یافت. شما نیروهای درونی خود را پرورش میدهید.

دیدگاهتان را بنویسید