40 نکته طلایی برای تربیت فرزند صالح – ویرگول

تحقیقات متعددی که در آمریکا و انگلستان در مورد تأثیر تلویزیون روی بچهها به عمل آمده، حاکی از این مسئله است که تلویزیون، اضطرابهای کودکان در مورد آیندهشان و به طور کل، احساس عدم امنیتشان را افزایش میدهد و خیلی زود پیچیدگی شرایط اجتماعی را بر آنها آشکار میسازد. روانشناسان از این مسئله با عنوان «رفتار پاسخ» نام میبرند. پژوهشی با عنوان «تأثیر بازیهای ویدیویی بر پرخاشگری دانشآموزان پسر سال پنجم مقطع ابتدایی شهرستان خرمآباد» ثابت کرد گروههای مورد آزمایش که پرخاشگرانه بازی کرده بودند، نسبت به گروه گواه، افزایش معناداری در پرخاشگری نشان دادهاند. قبل از این در سال ۱۷۴۵ در ضمن ِ مسافرتی به «ژنو» دوباره عنوان «ساکن ژنو» را گرفت و به مذهب اولی خود که «کالوینیست» بود درآمد. ممکن است برخی از والدین گمان کنند ارائه رفتارهای تند وتنبیه کودک در پارهای از موارد شامل این حالت میشود لیکن لازم به ذکر است تمامی والدین مواردی از تنبیه وتحقیر کودک را تجربه کرده .مسلما بعد از انجام این تنبیهات پشیمان شده اند واین موارد شامل بحث نمیشود بلکه این اقدام زمانی اشتباه است که از سوی والدین به عنوان اصول تربیتی پذیرفته شده باشد ومعتقد باشند تربیت کودک تنها با تنبیه امکان پذیر است.

کودکانی که شاهد برنامههای خشونتآمیز تلویزیونی هستند، با دوستان خود درباره این برنامهها در مدرسه گفتوگو مینمایند و بهتدریج خشونت را به عنوان راهی برای حلّ مشکلات میپذیرند؛ برای مثال، به همکلاسیهای خود صدمه میزنند، بحث و جدل میکنند، از قواعد کلاس پیروی نکرده، برای آنچه میخواهند، بردباری کمتری از خود نشان میدهند. همچنین، در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر تماشای انیمیشنهای خشونتآمیز بر میزان پرخاشگری نوجوانان» بر روی 52 نفر از نوجوانان پسر کلاس دوم راهنمایی، نشان داده شده است که تماشای انیمیشنهای خشونتآمیز «نجات کودکان»، بر پرخاشگری فیزیکی آزمودنیها پس از تماشا مؤثر واقع شده است؛ به این ترتیب که پرخاشگری فیزیکی بچهها، پس از تماشای کارتون افزایش یافته است. به هر حال، پرخاشگری به عنوان یک نیروی نهفته در انسان، دارای حالت هیدرولیکی است؛ یعنی بهتدریج در وجود شخص، متراکم و فشرده میشود و نیاز به تخلیه پیدا میکند. نمایش خشونت در تلویزیون، در ایجاد ترس و بیاعتمادی در کودکان نقش مهمی ایفا میکند. پس آنگاه که فریاد گوشخراش بیاید، در آن روز که مرد از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندان خود فرار میکند. قوانین و مقررات مخصوصی وضع کرده و دلایل آن را توضیح می دهید.

والدین ومربیان امر تربیت وایجاد نسلی صالح در عین حالی که باتوجه به عوامل مؤثر در تربیت ومراقبت متربیان می پردازند قلبا ً باید به این نکته توجه داشته باشند که لازمه موافقیت درایجاد نسلی صالح برخورداری از توفیق الهی است ، زیرا زمام همه ی امور به دست خداوند متعال است. هنگامی که لقمان به پسر خویش، در حالی که او را اندرز میداد، گفت: ای پسرک من! اگر هم به هر نحوی خوراکی یا چیز نامناسبی طلب کرد سعی کنید با جایگزین کردن (پیشنهاد) مورد مناسبِ دلخواه و مطلوبش، او را با دلیل به زبان کودکانه منصرف یا حواس او را پرت کنید یا بگویید در فرصت مناسب، آن یا بهترش را تهیه میکنید. تصور میشود که پرخاشگری، پاسخ فیزیولوژیک نامشخصی باشد و افراد بر اساس نوع موضوع مورد مشاهده، آن را تعریف میکنند. بر اساس سخنان روسو ابتدا باید نیروی عقل و قضاوت فرد را تقویت کرد نه اینکه دانستههای خود را به کودک تحمیل کنیم چرا که آموزههای ما برای فرد کاملا مجهول است. والدین وظیفه دارند بر فرزندان نظارت کامل داشته باشند و برای تربیت فرزندان خویش، بهتر است از زبان عمل بهره گیرند که فصیحترین زبان است؛ نه اینکه خود به تماشای فیلمهای خشونتآمیز بنشینند و بعد فرزند خویش را از آن برحذر دارند.

تکرار خشونت در برنامههای رسانهای، باعث میشود کودک خشونت را یاد گیرد و با تقلید، آن را به دنیای واقعی خود منتقل کند. عطش دانستن در او طبیعی است و هدف باید تشفی این عطش باشد، اما به هیچرو، نه برای آنکه به وی امکان داده شود تا با انباشتن مفاهیمِ طوطیوار از بر کرده، جلوهفروشی کند. او همچنین سمینار، کنفرانس و کلاسهائی درباره موضوعهای مختلف شناخت، رشد و تکامل فردی و اجتماعی به هموطنان و همزبانان تقدیم میدارد. بررسی واژه «تقوا» در قرآن و حدیث نشان میدهد که این مفهوم بیشتر مبتنی بر معرفی مرزها، به خصوص مرزهای خطر است. دانشمندان اسلامی نیز از آغاز قرن اول اسلامی تا کنون، به مدد قرآن و حدیث رهنمودها و تألیفات ارزشمندی از خود بر جای گذاشتهاند که همه از آموزههای اسلامی الهام گرفتهاند. وقتی دریچههای جهان بزرگسالان با همه ویژگیهای آن به روی اطفال خردسال باز میشود، طبیعی و بدیهی است که همه چیز، از جمله ارتکاب به جرایم مردانه، مورد تقلید کودکان قرار میگیرد. تبصره1- اشخاصی که واسطهگری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم و در غیر اینصورت به مجازات معاون محکوم میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید